Strona główna Artyku?y
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Zmora ka?dego kierowcy

Wi?kszo?? kierowców niestety mia?a okazj? dosta? mandat za przekroczenie pr?dko?ci. Jak tego unikn??? Poni?ej przedstawiam list? ulic we Wroc?awiu, na których Stra? Miejska planuje zamie?ci? fotoradary. Przeje?dzaj?c tymi ulicami proponuj? ?ci?gn?? nog? z gazu.

 

http://www.smwroclaw.pl/index.php/136-wyswietlacz-artykuow/470-gdzie-mozna-spotkac-fotoradar-4yCzytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 25-12-2013, odsłon: 28549)
Podwy?ka stóp procentowych

Rada Polityki Pieni??nej 9. maja 2012 zdecydowa?a podnie?? wysoko?? stóp procentowych o 0,25 punktu. Ten fakt ju? nast?pnego dnia spowodowa? wzrost WIBOR 1M i 3M o 0,18 i 0,11 punktu procentowego. Piszemy o tym dlatego, poniewa? koszt niemal wszystkich kredytów i leasingów opiera si? na tych stopach.Czytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 14-05-2012, odsłon: 1359)
Robert Kubica i jego powrót do wy?cigów

Rok i 2 miesi?ce temu ?rodowisko Formu?y 1 obieg?a nieprawdopodobna wiadomo?? – Robert Kubica, jedyny Polak startuj?cy w królewskiej serii wy?cigowej, mia? powa?ny wypadek na trasie rajdu Ronde di Andora.Pocz?tkowo media g?osi?y, ?e nasz rodak poniós? ?mier? na miejscu z powodu utraty du?ej ilo?ci krwi. Przez d?ugi czas wisia?a nad nim gro?ba amputacji prawej r?ki. Zespó? ?wiatowych ekspertów w dziedzinie medycyny umia? jednak poradzi? sobie z rozleg?ymi obra?eniami. Wszystkie operacje przebieg?y pozytywnie, ale od pewnego momentu wiadomo?ci o stanie zdrowia i ca?y proces przygotowawczy by?y mocno chronione. Dlaczego? W jakiej sytuacji Robert jest raz?Czytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 13-04-2012, odsłon: 2590)
Hyosung w ko?cu w Polsce!

 

W tym roku na polskim rynku motocyklowym pojawi si? nowa marka – Hyosung, oferowana przez korea?skiego producenta S&T Motors. Oficjalnym importerem zosta?o Arkus & Romet Group oferuj?ce skutery z polskiej fabryki w Podgrodziu. Prezentacja marki odby?a si? w czasie IV Ogólnopolskiej Wystawy Motocykli i Skuterów w Warszawie, która trwa?a do 4 marca 2012.

 Czytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 08-03-2012, odsłon: 1991)
SsangYong Korando wygrywa ScanCoveryTrial 2012!

ScanCoveryTrial to zawody w których bior? udzia? samochody typu SUV z ka?dego segmentu. W ci?gu tylko 7 dni 60 za?óg musia?o przeby? tras? z Holandii do ko?a biegunowego i z powrotem. Droga liczy?a oko?o 7000km ?niegu i lodu, a temperatura powietrza miejscami spada?a niemal do -30 stopni Celsjusza.Czytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 30-01-2012, odsłon: 1338)
Gdzie dokonali? technik? jazdy we Wroc?awiu?

Je?li jeste? fanem motoryzacji i chcia?by? mi?o sp?dzi? czas jednocze?nie szlifuj?c swoje umiej?tno?ci za kó?kiem, to teraz masz tak? mo?liwo??. TOR Rakietowa we Wroc?awiu zosta? stworzony w celu doskonalenia techniki prowadzenia samochodu.Czytaj więcej (kategoria: Ciekawostki, dodano: 17-01-2012, odsłon: 1621)

 Strony:  (1)  2  >  >>
  • Wszystko o
  • Kredycie
  • Leasingu
  • AC/OC/NW
  • Auto w firmie
Kredyt samochodowy na u?ywane auto Kredyt samochodowy na u?ywane auto

Podejmuj?c decyzj? o zakupie auta zastanawiamy si? czy ma by? to auto nowe czy u?ywane. Z pewno?ci? ka?dy chcia?by sobie pozwoli? na auto prosto z salonu, ale niestety nie ka?dego na to sta?. Dlatego banki wychodz? naprzeciw naszym potrzebom i oferuj? mo?liwo?? skredytowania wymarzonego pojazdu. Wi?kszo?? z nas kupuje auta u?ywane, wi?c nimi si? zajmiemy.

Jak wiemy, ofert na rynku finansowym jest sporo. Ka?dy bank posiada ofert? kredytu samochodowego, mniej lub bardziej korzystn?. Warto wi?c zapozna? si? z kilkoma ofertami nie poprzestawa? na jednej. W internecie znajdziemy pe?no opinii klientów o danych bankach oraz porównywarki kredytowe, co równie? nam mo?e pomóc przy wyborze.


Czytaj więcej

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

 

Ile banków, tyle ofert. Wybór na pewno nie jest prosty, ka?dy bank kusi czym? innym. Je?li zdecydowali?my si? na konkretn? ofert? powinni?my zainteresowa? si? kwesti? zabezpieczenia tego kredytu. Dzi?ki niemu oprocentowanie jest ni?sze.

 

 

 


Czytaj więcej
Kredyt samochodowy na u?ywane auto Kredyt samochodowy na u?ywane auto

Podejmuj?c decyzj? o zakupie auta zastanawiamy si? czy ma by? to auto nowe czy u?ywane. Z pewno?ci? ka?dy chcia?by sobie pozwoli? na auto prosto z salonu, ale niestety nie ka?dego na to sta?. Dlatego banki wychodz? naprzeciw naszym potrzebom i oferuj? mo?liwo?? skredytowania wymarzonego pojazdu. Wi?kszo?? z nas kupuje auta u?ywane, wi?c nimi si? zajmiemy.

Jak wiemy, ofert na rynku finansowym jest sporo. Ka?dy bank posiada ofert? kredytu samochodowego, mniej lub bardziej korzystn?. Warto wi?c zapozna? si? z kilkoma ofertami nie poprzestawa? na jednej. W internecie znajdziemy pe?no opinii klientów o danych bankach oraz porównywarki kredytowe, co równie? nam mo?e pomóc przy wyborze.


Czytaj więcej

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

 

Ile banków, tyle ofert. Wybór na pewno nie jest prosty, ka?dy bank kusi czym? innym. Je?li zdecydowali?my si? na konkretn? ofert? powinni?my zainteresowa? si? kwesti? zabezpieczenia tego kredytu. Dzi?ki niemu oprocentowanie jest ni?sze.

 

 

 


Czytaj więcej
Leasing operacyjny czy finansowy

Decyduj?c si? na zakup auta do firmy mo?emy w ró?ny sposób go sfinansowa?. Oczywi?cie najlepsz? opcj? jest zakup za gotówk?, znamy konktretn? cen? jak? wydamy i jeste?my odrazu w?a?cicelami. Jednak nie wszyscy maj? to szcz??cie. Czasem trzeba si? ratowa? kredytem lub leasingiem.


Czytaj więcej

Leasing konsumencki

Mówi?c o leasingu zawsze ??czymy go z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. I mo?e s?usznie, poniewa? do pewnego momentu leasingu by? kierowany tylko do firm. Ta forma finansowania jest najpopularniejsza w?a?nie je?li chodzi o przedsi?biorstwa.


Czytaj więcej
Obowi?zkowe ubezpieczenie OC

Oc jest obowi?zkowym ubezpieczeniem, które powinien posiada? ka?dy pojazd. Zobowi?zuje nas do tego Ustawa o Ubezpieczeniach Obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Umow? zawiera si? na okres 12 miesi?cy. Mimo tego, ?e OC gwarantuje takie same warunki i zakres ochrony to mo?emy spotka? si? ró?nymi wysoko?ciami sk?adek na ten sam pojazd.

 


Ka?de towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza indywidualnie warto?? sk?adki. S? jednak konkretne czynniki które maj? wp?yw na jej wysoko??:

-model i marka pojazdu
-warto?? auta i jego wiek
-pojemno?? silnika
-miejsce zamieszkania
-dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
-wiek kierowcy
-okres posiadania prawa jazdy
-stan cywilny
-posiadanie dzieci

W internecie dost?pne s? kalkulatory, które pomog? nam wybra? najta?sze ubezpieczenie. Wystarczy wpisa? kilka danych i kalkulator porówna nam oferty.

Pami?tajmy równie?, o tym aby zawsze mie? przy sobie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej za jego brak mo?emy dosta? mandat karny wysoko?ci 50z?.


Czytaj więcej

Ubezpieczenie szyb Ubezpieczenie szyb

Uszkodzenia szyb zdarzaj? si? stosunkowo cz?sto, zazwyczaj nie z naszej winy. Przyczyny mog? by? ró?ne, pocz?wszy od warunków atmosferycznych np. gradobicie, w skutek uderzenia kamieni wyskakuj?cych spod kó? lub nawet samej kradzie?y.


Czytaj więcej
Po raz kolejny o samochodach z kratk?, czyli plany fiskusa na rozliczanie aut osobowych w firmie od 2014r Po raz kolejny o samochodach z kratk?, czyli plany fiskusa na rozliczanie aut osobowych w firmie od 2014r

Po tym, jak w 2010 roku uraczono nas now? ustaw? podatkow? zwi?zan? z samochodami  osobowymi w firmie, Ministerstwo Finansów znowu pracuje nad przepisami. Obecnie odliczenie VAT od zakupu wynosi maksymalnie 60%, ale nie wi?cej ni? 6000z? zrównuj?c ulgi „osobówek” z „kratkami”. Wed?ug nowego projektu – wa?nego od 2014 roku – zmieni? si? zasady naliczania ulg. Ma to by? 50% ale nie wi?cej ni? 8000z? podatku VAT od zakupu lub leasingu. Nowo?ci? jest odliczenie 50% warto?ci VAT od paliwa.


Czytaj więcej

Tomasz Tratkiewicz o bankowozach C Tomasz Tratkiewicz o bankowozach C

Jaki? czas temu wspominali?my o rosn?cej popularno?ci Bankowozów typu C jako samochodów z pe?nym odliczeniem VAT. Zauwa?y?y to równie? osoby decyzyjne w Ministerstwie Finansów i pracuj? nad nowelizacj? rozporz?dzenia, aby zlikwidowa? ulgi zwi?zane z nimi zwi?zane. Ju? teraz wiadomo, ?e ulgi na samochody z kratk? nie wróc? w 2013r i pó?niej. Od przysz?ego roku zmieni? si? równie? przepisy w sprawie Bankowozów. Poni?ej fragment wywiadu z Tomaszem Tratkiewiczem – Dyrektorem Departament Podatku od Towarów i Us?ug.


Czytaj więcej
Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Teksty działają w oparciu o system CMS Webman