Strona główna Aktualno?ci
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum - Aktualno?ci
TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Jak od osobówki odliczy? ca?y VAT
Jak od osobówki odliczy? ca?y VAT

Bogaty to ma dobrze. Okazuje si?, ?e prawd? jest to i w podatkach. Je?li tylko wozimy samochodem: polskie i zagraniczne znaki pieni??ne, czeki, weksle lub inne dokumenty zast?puj?ce w obrocie gotówk?, srebro, z?oto, kamienie szlachetne, mo?emy sobie zafundowa? Bankowóz typu C. (Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 9.09.2011 (Dz. U nr 166 poz 1128))Co nam to da? Otó? dzi?ki temu, ?e ograniczenia o odliczaniu podatku VAT zawarte w wart. 3 ust 1  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us?ug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), nie dotycz? pojazdów specjalistycznych mo?emy odliczy? ca?y VAT.

Je?li wi?c kupujemy samochód osobowy za 40 tys. z? netto mo?emy odliczy? 6 tys. z? VAT – zgodnie z ustaw? 60 % nie wi?cej ni? 6 tys. „Tracimy” wi?c raptem z 5 tys. z? nieodliczone. W samochodzie za 200 tys. netto. mamy ju? 46 tys. z? VAT. Jeste?my w plecy 40 tys. Czyli o ile „biedny” musi si? dwa razy zastanowi? czy gra w bankowóz warta jest zachodu, o tyle bogaty mo?e zyska? tyle, ?e chyba warto. Z czym si? wi?c je taki samochód. Co ciekawe importer Infiniti proponuje tak? przeróbk? ju? w salonie. Samochód taki zostaje wyposa?ony dodatkowo w:
- pojemniki specjalistyczne do przewozu ?rodków pieni??nych wraz ze stojakami – umieszczone w baga?niku samochodu.
- dodatkow? instalacj? alarmow?, immobiliser oraz System monitoringu GPS.


Pomijaj?c te pojemniki -  alarm, immobiliser czy System GPS to i tak wymóg ubezpieczycieli przy du?ej warto?ci samochodu. Tak wi?c samochód taki nie ró?ni si? w znacz?cy sposób od innej osobówki, a VAT w kieszeni.
Podsumowuj?c. Je?li tylko chcemy kupi? stosunkowo drogi samochód osobowy, a mo?emy udowodni?, ?e wozimy nim np. pensje pracowników, lub utarg ze sklepu to taki zakup wydaje si? uzasadniony. Zreszt? jak mówi stara anegdota podatkowa: Czy mo?na nie p?aci? Vat-u? Mo?na. Do pierwszej kontroli.

Co wa?ene. Lepiej taki samochód wzi?? w leasing. Kupuj?c w kredycie lub za gotówk? b?dziemy go amortyzowa? stawk? 14 %. Czyli z 7 lat musia?by je?dzi? aby rozliczy? ksi?gowo jego ca?a warto??.

 

 Asai, 14-12-2011, odsłon: 70660
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Nowości działają w oparciu o system CMS Webman