Strona główna Aktualno?ci
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum - Aktualno?ci
TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Leasing w 2013, czyli co powiniene? wiedzie? o przepisach na przysz?y rok.

Planuj?c leasing w niedalekiej przysz?o?ci warto prze?ledzi? zmiany, które przyniesie nowy rok. Dotycz? one wielu kwestii powi?zanych z finansowaniem, w szczególno?ci podatków. O czym w szczególno?ci nale?y pami?ta??Kratki nie wróc?. Polityka finansowa obecnego rz?du nie przewiduje powrotu samochodów z kratk? (homologacja ci??arowa N1) w 2013 roku. Nie spodziewajmy si? te? powrotu za 2 lata. Dlaczego? Bo szykuj? si? zmiany…

 

…W podatku VAT na 2014r. Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy, która zmienia zasady naliczania ulg na pojazdy firmowe – z obecnych 60% VAT i nie wi?cej ni? 6000z? do 50% VAT i nie wi?cej ni? 8000z?. Dodatkowo dostaniemy mo?liwo?? odliczenia po?owy podatku od paliwa. 50% ma by? tak?e stawk? odliczenia podatku od czynno?ci zwi?zanych z utrzymaniem pojazdu – czyli serwisu, cz??ci zamiennych itd. Zmiany maj? zosta? wprowadzone pocz?tkowo na 5 lat, ale wcze?niej musi je zatwierdzi? Komisja Europejska. Wi?cej szczegó?ów uzyskamy w po?owie 2013r, gdy b?d? zapada? kluczowe decyzje.

 

Zmiany w bankowozach C. Obecnie, w przypadku dro?szych samochodów, warto by?o rozwa?y? przeróbk? na pojazd specjalny – wspomniany wcze?niej bankowóz. Mimo du?ych kosztów operacji profity by?y interesuj?ce, poniewa? mo?na by?o odliczy? 100% VAT od zakupu oraz odlicza? ca?y podatek od zu?ytego paliwa. Wystarczy?o przedstawi? powód dla którego zdecydowali?my si? na taki pojazd – mo?e nim by? przewóz du?ej ilo?ci gotówki, kosztownych przedmiotów, w?asno?ci intelektualnej itp. Od nowego roku zmieni? si? regulacje prawne dotycz?ce bankowozu C – wymogiem stan? si? np. pancerne, nieopuszczalne szyby. W dodatku fiskus zapowiada wzmo?one kontrole w kwestii bankowozów.

 

Samochody u?ywane b?d? o rok starsze. Ten fakt zdaje si? trywialny ale powoduje, ?e leasing na pojazd który chcieliby?my mie? w firmie mo?e okaza? si? nieosi?galny lub otrzymamy go na gorszych warunkach. Nie zapominajmy, ?e auto po zako?czeniu leasingu nie mo?e by? starsze ni? 10 lat, dlatego chc?c finansowa? zakup samochodu z roczników 2005-2006 warto zdecydowa? si? na podpisanie umowy szybciej ni? pó?niej. Ponadto, starszy samochód to dla leasingodawcy wi?ksze ryzyko, co musi prze?o?y? si? na koszty.

 

To wszystko skutkuje, w niektórych sytuacjach, korzystniejszym leasingiem zawartym jeszcze przed Sylwestrem. W kwestii doboru finansowania polecamy specjalistów finansowych net4car – kliknij tu, aby z?o?y? bezp?atne zapytanie.  Michal, 18-12-2012, odsłon: 23786
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Nowości działają w oparciu o system CMS Webman