Strona główna Aktualno?ci
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum - Aktualno?ci
TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Leasing samochodowy czy kredyt na samochód?
Leasing samochodowy czy kredyt na samochód?

Mamy w ko?cu leasing konsumencki atrakcyjny proceduralnie w stosunku do kredytu. Pojawia si? oczywiste pytanie - co wybra?? Aby toch? by?o ?atwiej porównujemy tutaj koszty finansowania nowego samochodu w kredycie samochodowym i w leasingu konsumenckimOd lipca br. czyli wej?cia w ?ycie ustawy o kredycie konsumenckim klienci indywidualni mieli ma?? ofert? na rynku. Tylko  VB Leasing i Masterlease deklarowa?y si?, ?e robi? leasing konsumencki. Do??czy? do tego grona leasing  - Multirent. Nie mo?na by?o uzna? tych ofert za konkurencyjne do kredytów samochodowych,cho?by ze wzgl?du na wymagan? wp?at?. Dopiero oferta, któr? znale?li?my u intenetowego doradcy finansowego - Net4car, jest naprwd? alternatyw? do kredytu. Co wa?ne, w ofercie net4car s? kredyty samochodowe i leasingi co zapewne pozwoli nam wybra? najlepsz? dla nas ofert?.

 

Co wa?ne Leasing konsumencki w  ofercie net4car pozwala na skorzystanie z tych zalet jakie ma kredyt samochodowy i jeszcze wi?cej. Przede wszystkim tak jak w kredycie mo?na sfinansowa? samochód praktycznie bez ponoszenia kosztów startowych. Oznacza to, ?e minimalna wp?ata na nowy samochód w leasingu konsumenckim to tylko 1 %. Dodatkowo okres finansowania to od 12 m-cy do nawet 7 lat. Warunki s? wi?c praktycznie takie same jak w kredycie samochodowym. Jak za tym wybra?? Mo?e po prostu patrz?c na koszt finansowy umowy, czyli chyba najbardziej policzln? spraw? ;-).

 

W poni?szej tabeli oferty kredytu samochodowego net4car oraz leasingu konsumenckiego.

 

Za?o?enia przestawionej oferty:

  • samochód osobowy nowy;

  • cena 60 tys z? brutto;

  • ubezpieczenie dla klienta bez zni?ek (kod pocztowy klienta 44-100)- stawki dla oferty ubezpieczeniowej Banku i Leasingodawcy.

     

 

 

Kredyt samochodowy

Leasing Konsumencki

Ró?nica

Wp?ata w?asna - 1 %

600,00 z?

600,00 z?

0,00 z?

Rata miesi?czna

1 055,00 z?

953 z?*

102,00 z?

Wykup

0,00 z?

595,00 z?

-595,00 z?

Ubezpieczenie

2 760,00 z?

3 062,00 z?

-302,00 z?

Koszt rejestracji

oko?o 180,00 z?

oko?o 340,00 z?

-160,00 z?

Ró?nica kosztów finansowania.**

7 409,00 z?

 

    * po zmianie ustawy o podatku VAT w 2014 roku rata spadnie do 946,00 z?

    ** ró?nica w ca?ym, 7 letnim okresie nie uwzgl?dnia ubezpieczenia w kolejnych latach finansowania ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci realnego przewidzenia zmian stawek ubezpieczeniowych;

 

Jak wida? znacznie taniej wychodzi leasing konsumencki. Licz?c wprost, sumuj?c wszystkie op?aty zyskujemy ponad 7 tysi?cy z?. Przy za?o?onej cenie samochodu oznacza to prawie  13 %. oszcz?dno?ci w stosunku do ceny samochodu. Czy s? jakie? inne koszty, które zawa?y? mog? o op?acalno?ci transakcji? Tak. Najwi?kszym dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie samochodu. Zarówno w kredycie samochodowym jak i leasingu musimy mie? wykupiony pakiet ubezpieczeniowy. Bank jak i firm leasingowa akceptuj? ubezpieczenie wybrane przez klienta oraz maj? swoje pakiety. W tabeli wida?, ?e jednak i tu s? ró?nice znikome.

 

Pewne ró?nice znajdziemy te? przy kosztach rejestracji. Wynika to  z faktu, ?e w przypadku kredytu to klient rejestruje samochód. W leasingu to oczywi?cie jest firma leasingowa. W tym pierwszym wariancie teoretycznie ponosimy tylko urz?dowy koszt rejestracji samochodu. Jest to zazwyczaj oko?o 180 z?. Jest to jednak te? nasz czas. Nie tylko ten sp?dzony w Wydziale Komunikacji, ale i odbieraj?c dokumenty od dealera co powoduje czasami konieczno?? wzi?cia urlopu na ca?y dzie?. Dlatego maj?c na uwadze, ?e ró?nica ta wyniesie oko?o 160 z?, a my mamy k?opot z g?owy to jednak znów leasing gór?. Tu w?a?nie pojawia si? wa?ny aspekt. Nasz cenny czas.

 

Przy kredycie musimy najpierw podpisa? umow?, potem zarejestrowa? samochód, po rejestracji ubezpieczy? i dostarczy? te dokumenty do przedstawiciela banku. Dopiero wtedy bank p?aci za samochód. Dealer wydaje samochód po zaksi?gowaniu zap?aty. To musi trwa? i poch?ania? nasz czas. W leasingu spotykamy si? z doradc? net4car tylko raz. Podpisujemy umow?, wszystko za?atwiane jest ju? poza nami. Klient pojawia si? tylko po odbiór samochodu w salonie. Samochodu zarejestrowanego i ubezpieczonego. Czyli je?li cenimy swój czas i nie lubimy biega? po urz?dach leasing to co? w?a?nie dla nas.

 

Co wi?cej? Chyba tyle. Ró?nica w koszcie jest na tyle du?a, ?e inne, drobne ju? ró?nice s? do pomini?cia. Wybór jednak zawsze nalezy do Pa?stwa.

 

ASAIAsai, 14-09-2011, odsłon: 39101
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Nowości działają w oparciu o system CMS Webman