Strona główna Aktualno?ci
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum - Aktualno?ci
TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Koszty listopad - co pomo?e zakup samochodu
Koszty listopad -  co pomo?e zakup samochodu

Zapewne ka?dy przedsi?biorca zastanawia si? czy uda mu si? wyj?? obronn? r?k? z podwójnego podatku za listopad. Jednym z rozwi?za? jest zakup samochodu na firm?. Co wa?ne koszty, i to du?e, mo?emy "za?atwi?" sobie nie anga?uj?c w?asnych ?rodków.Je?li zamierzamy kupi? samochód do firmy mo?e to by? jeden z najlepszych momentów, z podatkowego punktu widzenia. Zakup samochodu ci??arowego to oprócz odliczenia 23 % podatku VAT to dodatkowo 19 % podatku dochodowego (w listopadzie "x2). Oczywi?cie ci??ko kupi? samochód w cenie poni?ej 35oo z? netto, czyli taki który zamortyzowaliby?my jednorazowo, a ka?dy inny to 30 (u?ywany) lub 60 (nowy) m-cy amortyzacji.


Jest jednak klika mo?liwo?ci. Super atrakcyjnie wygl?da tu tzw. amortyzacja jednorazowa. W przypadku zakupu samochodu ci??arowego mo?emy ca?? jego warto?? wrzuci? jednorazowo w koszty. Ograniczenia w postaci maksymalnej kwoty do rocznego odliczenia w wysoko?ci 50 tys. Euro oraz tego, ?e mog? skorzysta? z tej mo?liwo?ci tylko mali podatnicy (obrót w 2011 roku poni?ej 4,736 mln.) nie dotycz? wi?kszo?ci przedsi?biorców. Zdecydowanie jednak przy zakupie samochodu ci??arowego niekorzystne jest ograniczenie, ?e akurat ten ?rodek trwa?y nie mo?e w ten sposób wrzuci? w koszty firma transportowa. Dla wszystkich pozosta?ych mo?e to by? jednak bardzo dobry pomys?. Pami?tajmy, ?e zgodnie z obowi?zuj?cymi ograniczeniami samochodem ci??arowym s? np. wszystkie pick-up'y ale nie koniecznie wszystkie furgony. Pami?tajmy aby sprawdzi? to dok?adnie przed zakupem. Szczególnie wa?ne jest to przy busach, które maj? dwa rz?dy siedze?. Bezwzgl?dnie przestrze? ?adunkowa musi by? tu trwale oddzielona od pasa?erskiej i przede wszystkim by? d?u?sza ni? przedzia? baga?owy. Jak to si? czasami robi wida? na zdj?ciu.

 Chc?c zaliczy? samochód w koszty w listopadzie musimy jednak otrzyma? faktur? w listopadzie. O ile do?? ?atwo znale?? i kupi? od r?ki u?ywany, o tyle z nowym mo?e by? ju? k?opot. Warto wcze?niej rozejrze? si? za dobr? oferta. Upusty na samochody dostawcze s? ju? dzi? znacz?ce i nie nale?y liczy? na jakie? super promocje po zmianie rocznika. Ze wzgl?du na zmiany kursu Euro spodziewa? si? wr?cz mo?na, ?e upusty b?d? wi?ksze, ale od wy?szej ceny katalogowej. Prawdopodobnie wi?c nic nie zyskamy czekaj?c do stycznia, a zaprzepa?cimy szans? odlicze? podatkowych za ten rok (w leasingu mo?e nie ale o tym dalej). Zamawiajmy samochód z gwarancj?  od dealera sprzeda?y w listopadzie i spokojnie zbierajmy kas?. No w?a?nie. Sk?d wzi?? kilkadziesi?t a nawet sto kilkadziesi?t tysi?cy? Na szcz??cie z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia czy kupujemy za gotówk?, czy w kredycie. Procedury bankowe na nowe samochody dla firm s? tak proste i korzystne, ?e bez wp?aty mo?emy wzi?? nawet na 200 tys. z?. Polecamy net4car.pl w tym zakresie. Bez wy?o?enie cho?by z?otówki, no dobra... trzeba zap?aci? te sto kilkadziesi?t z?oty za rejestracj?, mamy mocn? ulg? podatkow?. Finansuj?c samochód w 100 % mamy te? 23 % podatku VAT do rozliczenia. Operacja taka mo?e wi?c znacznie poprawi? p?ynno?? finansow? firmy.
Co je?li nie mo?emy, nie chcemy skorzysta? z amortyzacji jednorazowej? Mamy leasing. Co wa?ne pami?tajmy, ?e leasing finansowy to z podatkowej strony praktycznie kredyt i te? umo?liwia skorzystanie z opisanego wcze?niej rozwi?zania. Co innego leasing operacyjny. Pozwala on firmom prowadz?cym uproszczon? form? ksi?gowo?ci zaliczy? ca?? op?at? wst?pn? w koszty. Wp?acaj?c nawet 45 % warto?ci samochodu zapewniamy sobie powa?ny zastrzyk kosztów. Je?li nie mamy tych 45 % spytajmy w net4car.pl o leasing z po?yczk? na pierwsz? wp?at?.
Bardzo istotn? zalet? leasingu operacyjnego jest fakt, ?e umowa zostaje zawarta w momencie podpisania i wp?acenia op?aty wst?pnej. Oznacza to, ?e mo?emy samochód zamówi? w listopadzie, podpisa? umow? i zapewni? sobie koszty, a odebra? w grudniu, czy nawet styczniu. Mo?e si? to okaza? jedynym rozwi?zaniem w przypadku samochodów z zamawian? zabudow?, na które czeka si? kilka tygodni.

Czy to wszystko? Niekoniecznie. Pami?tajmy o dodatkowych wydatkach zw. Z zakupem samochodu, które te? stanowi? koszt. Dotyczy to cho?by wspomnianej rejestracji czy polisy ubezpieczeniowej. Mo?e warto te? w listopadzie pomy?le? o oponach zimowych, a przy dzisiejszych cenach paliwa zatankowanie 30-go te? mo?e nam troch? pomóc. Podsumowuj?c wydaj?c w listopadzie oszcz?dzamy potrójnie. VAT to raz, dochodówka razy dwa.Asai, 05-11-2011, odsłon: 44379
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Nowości działają w oparciu o system CMS Webman