Strona główna Strony informacyjne
Rejestracja Zaloguj się

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Regulacje
Legalno??
Je?li prawa autorskie udost?pnianych w Serwisie danych nie nale?? do Serwisu to s? one typu freeware, shareware, demo b?d? s? na innej licencji, która uprawnia do rozpowszechniania tych danych.

Prawa autorskie
Wed?ug naszej wiedzy wszystkie dane udost?pnione w Serwisie zosta?y zamieszczone zgodnie z wol? ich autorów lub innych podmiotów dysponuj?cych prawami autorskimi do nich oraz rozpowszechniane s? na licencjach, które dopuszczaj? ich rozprowadzanie.

Je?eli jeste? jednak przekonany, ?e jakie? dane (oprogramowanie, grafika, tekst, wideo) zosta?y zamieszczone bezprawnie, poinformuj nas o tym korzystaj?c z formularza kontaktowego. Dane zostan? wówczas usuni?te z Serwisu tak szybko, jak tylko to b?dzie mo?liwe.

Pobieraj?c jakiekolwiek oprogramowanie z Serwisu, uwzgl?dniaj?c ale nie ograniczaj?c si? do aplikacji typu shareware, freeware, wersji demonstracyjnych produktów komercyjnych oraz plików pobieranych z linków odsy?aj?cych do innych serwerów, u?ytkownik zobowi?zuje si? do nie usuwania lub nie przerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych opisów, informacji lub warunków i zastrze?e? dotycz?cych u?ytkownika ko?cowego jakiejkolwiek kopii takiego oprogramowania.

U?ytkownik zobowi?zuje si? do zweryfikowania oraz przestrzegania postanowie? zawartych w umowie licencyjnej pobranego oprogramowania lub innych danych.

Wszystkie zastrze?one znaki towarowe oraz nazwy produktów nale?? do ich w?a?cicieli. Ich u?ycie na ?amach Serwisu ma charakter wy??cznie informacyjny.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci
Wszystkie informacje, produkty (w tym oprogramowanie) lub us?ugi dostarczone za po?rednictwem Strony oferowane s? bez jakiejkolwiek gwarancji.

Serwis nie gwarantuje, ?e jakiekolwiek oprogramowanie pobrane ze Strony lub jakikolwiek odno?nik b?dzie dzia?a?o bezb??dnie oraz b?dzie wolne od wirusów.
Serwis nie bierze ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z u?ytkowania oprogramowania pobranego ze Strony.

Polityka prywatno?ci
Prywatno?? u?ytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo wa?na. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp?ywaj? na podstawow? zasad?: nie sprzedajemy i nie udost?pniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych ani te? innych danych u?ytkowników i partnerów handlowych.

Dane osobowe
W czasie korzystania z tej Strony mo?esz zosta? poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza lub w inny sposób.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??, której te dane dotyczy?y.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostan? nam dostarczone, b?d? wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególno?ci z Ustaw? o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z pó?n. zm.).

Niezapowiedziane wiadomo?ci
Zastrzegamy sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzi?ki dzia?alno?ci zwi?zanej z t? witryn?. Pod tym okre?leniem rozumiemy informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. ?yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary tej Strony mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany regulacji obowi?zuj?cych w Serwisie
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie. Informacje na temat znacz?cych dla u?ytkowników zmian b?d? zamieszczane na stronie g?ównej Serwisu.
Informacje działają w oparciu o system CMS Webman